Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes (aanvragen), aanbiedingen en overeenkomsten tussen Tyredating BE en in België gevestigde afnemers. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen – waaronder eventueel de algemene en bijzondere (leverings-) voorwaarden van afnemer – gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Tyredating zijn aanvaard.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Tyredating BE, tevens handelend onder de naam Popgom is een vennootschap naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van € 8.100.000,- , gevestigd te LYON (69003) – 107 rue servient, geregistreerd bij het Franse handelsregister onder het nummer 503 812 208 RCS LYON. BTW-identificatienummer: BTW nummer is aangevraagd.

 

Contactgegevens klantenservice:

 

algemeen                       tel:   02 620 0399

voortgang bestelling     tel: 02 620 0399

e-mail                             info@banden-popgom.be

 

Artikel 3 – Overeenkomst  

Tussen Partijen komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat afnemer een bestelling van een bepaald product of meerdere producten plaatst op de door Tyredating geëxploiteerde Website (verder: de Website).

 

Artikel 4 - Bestellingen

Afnemer plaatst zijn bestelling op de Website. Nadat Afnemer zijn gegevens heeft ingevoerd, krijgt Afnemer toegang tot een website, waarop alle voor de bestelling relevante gegevens zijn vermeld (leveringsadres, merk, model en afmetingen van het (de) product(en) en de dag van afspraak indien de klant gekozen heeft om zijn banden te laten monteren bij een montagecentrum dat partner van Tyredating is).

De geleverde banden matchen ten alle tijden met de gekozen bandenmaat, merk en gekozen profiel, maar niet met de afbeelding op de site. Tyredating is gerechtigd om een hogere snelheidsindex, loadindex danwel aanvulling op profiel te mogen leveren (bijvoorbeeld AO, MO, *).

24 uur na registratie van de bestelling ontvangt Afnemer per e-mail een ontvangstbevestiging. Tyredating is niet aansprakelijk indien het onmogelijk is om de bestelling te bevestigen of uit te voeren doordat afnemer verkeerde gegevens heeft ingevoerd op de website. Indien de bestelde banden in bestelling staan bij de fabrikant, zal Tyredating de Afnemer informeren als de levertijd langer dan 5 dagen betreft. Tyredating is gerechtigd de order te annuleren en het geld retour te storten aan Afnemer indien de levertijd onbekend is.

Indien Afnemer zijn bestelling wenst te wijzigen na verzending van de producten, dan organiseert Tyredating op aanvraag van Afnemer en op diens kosten een retour. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen 7 dagen na ontvangst. Alle risico's verbonden aan deze retour zijn ten laste van Afnemer. De kosten voor een retour bedragen € 20,- per band n worden ingehouden op de terugbetaling. Nadat Tyredating de teruggezonden producten ontvangen heeft, kan Afnemer een nieuwe bestelling plaatsen.

In het kader van zijn partnerschap met andere internet sites, kan popgom bestellingen aanvaarden door via deze sites en deze bestellingen in behandeling nemen als popgom bestellingen onder volledige verantwoordelijkheid van popgom.

 


Artikel 5 – Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW.

De prijzen vermeld op de factuur omvatten het volgende:


  1. de prijs van het bestelde product/de producten;


  2. de BTW;


  3. de verpakkingskosten;


  4. de transportkosten tot de woonplaats van de klant of tot het montagecentrum volgens de optie door de klant gekozen;


  5. de montagekosten, indien een afspraak werd overeengekomen op de website.

Tyredating heeft het recht de prijzen te wijzigen door de aangepaste prijzen op de website te vermelden.

Bovengenoemde prijswijziging is niet van toepassing op reeds bestelde producten, mits de voorraad op het moment van de plaatsing van de bestelling toereikend was.

Het totaalbedrag dat de klant moet betalen staat vermeld op de samenvatting van de bestelling. Deze samenvatting ziet de klant aan het eind van zijn bestelling op de website, net voor de betaling.

 

Artikel 6 – Betaling

Betaling geschiedt voorafgaand aan de levering. Afnemer ontvangt een factuur na het versturen van de bestelde produkten in geval van thuisbezorging of na de ontvangst van de banden door het montagecentrum in het geval de klant de banden in het op de website gekozen montagecentrum. Tyredating neemt de bestelling van Afnemer in behandeling nadat het bedrag van de bestelling staat bijgeschreven op haar rekening, behoudens het bepaalde in artikel 7. Indien het gefactureerde bedrag niet binnen 5 dagen na dagtekening van de bestelling staat bijgeschreven op de rekening van Tyredating, heeft Tyredating het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Betaling van de factuur kan als volgt geschieden: per creditcard (Mastercard, Visa), met Paypal of per bankoverschrijving. Betaling per bankoverschrijving is tevens mogelijk indien de bestelling telefonisch bij de klantenservice van Tyredating is geplaatst.

 

Ingeval een probleem bij de behandeling van de betaling ontstaat, informeert Tyredating Afnemer onmiddellijk. Tyredating behoudt zich het recht voor de bestellingen bij betalingsproblemen te annuleren.


 

Artikel 7 – Betaling in termijnen

Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in drie termijnen zal geschieden, indien 
    

a. sprake is van “duidelijke solvabiliteit” van de zijde van Afnemer en

b. de betaling elektronisch plaatsvindt en

c. Afnemer geen VISA-ELECTRON creditcard gebruikt.

Indien Afnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, brengt Tyredating € 9,- extra in rekening voor dossier- en verwerkingskosten.

Een derde van het bedrag van de bestelling, verhoogd met de in lid 2 genoemde € 9,- zal op de datum van de bestelling in rekening worden gebracht bij Afnemer.  Het tweede en derde gedeelte zal respectievelijk 30 dagen en 60 dagen later gedebiteerd worden. Bij ontvangst van het eerste saldo wordt het contract als geldig beschouwd. Het niet respecteren van een der betaaltermijnen, heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog niet vervallen saldo tot het gevolg

Zolang een bestelling die in drie termijnen wordt voldaan, niet volledig is betaald, kan Afnemer geen andere bestelling met betaling in drie termijnen plaatsen. Tot aan de voldoening dienen andere bestellingen in een keer te worden betaald.

De dossier- en verwerkingskosten ten bedrage van € 9,- voor een bestelling in drie termijnen worden terugbetaald in geval van opzegging van het contract.

 


Artikel 8 – Levering

Tyredating levert alle mogelijke inspanningen om de bestelde goederen te leveren binnen een termijn van 5 werkdagen. Deze termijn is louter indicatief.

Indien Tyredating in geval van overmacht (met name brand, natuurlijke katastrofen, oorlog, mobilisatie, afkondiging van staat van beleg of oorlog, oproer, staking, beperkte of tijdelijke onderbreking van de arbeid, moeilijkheden met zijn leveranciers of onderaannemingen, ongevallen, of ieder ander als wettelijk beschouwd  geval van overmacht) niet in staat is de goederen binnen de voorziene leveringstermijn te leveren, geeft dit de klant niet het recht om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

Afnemer heeft de keuze zijn bestelling te laten afleveren bij een Service Center van Tyredating of bij een ander door hem opgegeven adres, hierna: Thuisbezorging.

Tyredating neemt geen bestelling in behandeling, waarbij een postbus adres is opgegeven als adres voor de levering.

Indien Afnemer gekozen heeft voor de optie thuisbezorging en Afnemer niet aanwezig is ten tijde van de aflevering, laat de transporteur een brief achter met zijn contactgegevens. Afnemer treedt vervolgens in contact met de transporteur om voor afname van de producten zorg te dragen.

Indien de afname niet binnen 10 dagen na de expeditie is geschied, retourneert de transporteur de producten aan Tyredating. De retourkosten zijn ten laste van Afnemer. Deze kosten zijn € 20,- per band.

Indien Afnemer gekozen heeft voor aflevering bij een Service Center, informeert Tyredating het betreffende Service Center omtrent de door Afnemer gekozen datum en tijdstip van montage van het product.

Het Service Center is gerechtigd op basis van veiligheidsredenen de montage te weigeren. Afnemer dient dan contact op te nemen met de klantenservice van Tyredating.

Mocht het Service Center op het door Afnemer op de site gekozen tijdstip niet meer vrij zijn, dan neemt Tyredating contact op met Afnemer om een nieuwe afspraak te maken. Tyredating doet zijn uiterste best om aan de klant andere uren en data voor te stellen in het initieel gekozen montagecentrum of een ander in de buurt. In geval Tyredating niet in staat is om een datum of tijdstip voor te stellen dat aan de vraag van de klant voldoet, kan de klant zijn bestelling annuleren. De kosten voor retournering van de producten vallen ten laste van Tyredating.

Naar gelang de omvang en de hoeveelheid van de bestelde producten, kan Afnemer een of meerdere pakketten ontvangen. Afnemer controleert of alle pakketten overeenkomstig bestelling geleverd zijn.

Het is mogelijk dat niet alle pakketten gelijktijdig afgeleverd worden, maar met een zekere tussentijd. In dit geval maakt Afnemer hiervan duidelijk melding op de eerste leveringsbon: één enkele collo op [datum], [aantal resterende pakketten] in afwachting.

Indien de producten niet binnen de voorziene leveringstermijn worden geleverd op het door Afnemer opgegeven adres, neemt Afnemer onmiddellijk contact op met Tyredating, zodat Tyredating in de gelegenheid wordt gesteld een onderzoek in te stellen naar het transport. Dit onderzoek neemt maximaal 15 werkdagen in beslag. Als de producten binnen deze termijn worden gelokaliseerd, worden deze onmiddellijk naar het opgegeven adres gezonden.

Wanneer de producten binnen 15 werkdagen worden gelokaliseerd, dan zal Tyredating een tweede transport met de ontbrekende producten zenden naar afnemer. De kosten van dit transport zijn voor rekening van Tyredating.

 De leveringskosten voor volledige sets, banden+ velgen bedragen 4,90€ per set

Artikel 9 – Gebreken

Afnemer dient direct na levering en zo volledig mogelijk de producten te controleren op gebreken en deze gebreken duidelijk te vermelden op het bij ontvangst te tekenen document (de leveringsbon).

Indien Afnemer gebreken heeft geconstateerd, heeft hij het recht het pakket in kwestie te weigeren.

Afnemer heeft verder de mogelijkheid zijn bestelling, voor zo ver het de gebrekkige producten betreft, te wijzigen. Voorwaarde hiervoor is dat Afnemer de gebreken op de leveringsbon aangeeft.

Klachten over gebreken dienen binnen acht dagen na ontdekking van het gebrek, althans nadat ontdekking redelijkerwijze mogelijk was, maar uiterlijk binnen twee maanden na aflevering bij Tyredating te worden ingediend. Indien Tyredating binnen de genoemde termijnen geen klachten heeft ontvangen, wordt de klant geacht de goederen te hebben goedgekeurd. De gebreken kunnen zowel telefonisch, als per e-mail kenbaar worden gemaakt op info@banden-popgom.be Deze melding moet bevestigd worden door Afnemer middels een aangetekend schrijven. Binnen deze 2 maanden dient Afnemer een aangetekende brief met kopie van de door de transporteur verstrekte leveringsbon naar het in punt 5 genoemd adres van Tyredating te zenden, waarin de gebreken worden benoemd.

 

Afnemer kan schriftelijke klachten indienen op het adres:

Popgom Tyredating SAS

107 rue Servient

F- 69003 Lyon

 

Indien bovenstaande procedure niet wordt gevolgd, worden de producten als conform en zonder zichtbaar defect beschouwd.

Klachten die na de termijn van lid 4 kenbaar worden gemaakt aan Tyredating, behoeft Tyredating niet in behandeling te nemen.

Bij tijdig gemelde gebreken biedt Afnemer Tyredating de gelegenheid de overeenkomst binnen 30 dagen na de melding correct na te komen. .

Producten kunnen niet worden geretourneerd nadat deze zijn gemonteerd.


 

Artikel 10 – Ontbinding

Afnemer heeft gedurende 14 kalender dagen na ontvangst van de goederen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien van dit recht gebruik wordt gemaakt, brengt Tyredating de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten in rekening bij Afnemer. Als datum van ontvangst van de zaak wordt de datum vermeld op de leveringsbon gehanteerd. De kosten voor een terugzending bedragen € 20,- per product en worden ingehouden op te terugbetaling.

Indien Afnemer een afbetaling in termijnen is aangegaan en Afnemer op grond van het voorgaande lid de overeenkomst ontbindt, dan wordt de afbetaling eveneens ontbonden.

Indien de overeenkomst op grond van lid 1 ontbonden is, zal afnemer geen boete verschuldigd zijn aan Tyredating.

Afnemer vraagt binnen 2 dagen na de ontbinding een retour van de producten aan via e-mail of telefonisch op het nummer 02 620 0399. Tyredating organiseert zelf de terugverzending. De enige stap door de klant te nemen is Tyredating op de hoogte te brengen. De producten worden in hun oorspronkelijke verpakkingen en niet opengemaakt geretourneerd.

Ontbinding op grond van lid 1 is niet mogelijk indien de producten gemonteerd zijn.

Nadat Tyredating de producten retour heeft ontvangen, controleert zij of aan de voorgenoemde voorwaarden is voldaan. Tyredating betaalt afnemer binnen 30 dagen nadat de producten correct geretourneerd zijn terug. Tyredating is gerechtigd de kosten verbonden aan de retourzending te verrekenen met het aan afnemer terug te betalen bedrag.

Tyredating is in elk geval gerechtigd te overeenkomst met Afnemer te ontbinden, indien een van de volgende situaties zich voordoet:
- met Afnemer bestaat een geschil omtrent een eerdere bestelling;
- Tyredating vermoedt dat Afnemer de onderhavige verkoopvoorwaarden heeft geschonden;
- Tyredating vermoedt dat Afnemer zich bezighoudt met illegale activiteiten;
- Afnemer heeft geweigerd alle benodigde informatie aan te leveren;
- een andere dwingende reden.

Afnemer is, behoudens overmacht, gerecht de overeenkomst te ontbinden, indien de in art 9 genoemde leveringsdatum met meer dan 10 werkdagen overschreden wordt.

Beide partijen kunnen de overeenkomst ontbinden, indien de voorraad ontoereikend is en geen goed alternatief voor handen is.


Het staat genoteerd, dat éénmaal de banden gemonteerd , deze niet worden teruggenomen, noch het bedrag terug zal worden gestort door Tyredating. Hetzelfde geldt voor de velgensets die deel uitmaken van een specifieke combinatie velg + band  door de klant. 

De klant is (bij deze) op de hoogte gesteld dat onze complete wielen niet met electronische ventielen, TPMS, gemonteerd worden.

Afwezigheid van dit ventiel is geen geldige reden om een bestelling voor complete wielen te annuleren.

Artikel 11 – Transport

Het transport van de producten wordt uitgevoerd door een door Tyredating aangewezen transporteur, ook in geval van terugzending.

Bij retourzendingen draagt Afnemer de kosten van het transport, tenzij de retourzending het gevolg is van gebreken aan de producten, dan wel heeft plaatsgevonden op grond een misse levering. 


 

Artikel 12 – Risico- en Eigendomsoverdracht

Afnemer verkrijgt de eigendom over de bestelde producten, zodra Afnemer de producten thuis ontvangen heeft, dan wel Afnemer de producten bij het Service Center heeft afgenomen.

Vanaf het moment van de eigendomsoverdracht, draagt Afnemer de risico’s betreffende de producten. 


 

 

Artikel 13 – Promotie: Tyredating betaalt het verschil terug

Als Afnemer na aankoop van een product op de website van Tyredating aantoont dat bij een Belgische concurrent, het product voor een lagere prijs wordt aangeboden, vergoedt Tyredating het verschil tussen deze twee prijzen. Hiertoe dient Afnemer een promotie aanvraag in te dienen die aan de volgende voorwaarden voldoet:

a. de promotie aanvraag ter vergoeding van het verschil is per e-mail verzonden naar    wijbetalenhetverschilterug@banden-popgom.be

b. de aanvraag geschiedt binnen 48 uur na bestelling van de betreffende producten ;

c. de prijs van het betreffende product bij de concurrent omvat de volledige prijs –    kortingen gelden mitsdien niet voor deze promotie – inclusief de BTW en exclusief de    leveringskosten;
   

d. het product van de concurrent is identiek aan het product van Tyredating. Het    product is nieuw, is van hetzelfde merk, heeft dezelfde maten, kenmerken en profiel.    Tevens moet het fabricatie jaar overeenstemmen, of recenter zijn;
   

e. het concurrente product moet beschikbaar zijn voor een hoeveelheid tenminste    gelijk aan die van de bestelling;
   

f. de leveringstermijn moet de leveringstermijn van Tyredating niet      overschrijden;
   

g. het verschil in de prijs bedraagt minimaal € 3,- per product exclusief de verzendkosten;
   

h. het concurrente product moet gepubliceerd zijn op een Belgische verkoop website en leverbaar over volledig België. Afnemer geeft aan Tyredating het adres van de concurrerende website met de URL van het product.

Het aanbod is beperkt tot één bestelling per Afnemer.
 

De promotie is niet van toepassing op:


  1. producten in de solden of opruiming of uitverkoop;


  2. producten verkocht op opbod- of advertentiesites of gezien op een site die prijzen vergelijkt;


  3. bestellingen die in drie termijnen worden betaald;

  4. dumping producten.

  5. complete wielen

 

Tyredating verplicht zich binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de promotie aanvraag het verschil aan Afnemer terug te betalen.  Afhankelijk van de door afnemer gebruikte betalingsmodaliteit kan het enige tijd duren voordat het verschil op de rekening van Afnemer staat bijgeschreven. Als het verschil niet binnen vijf weken na het indienen van de promotie aanvraag staat bijgeschreven op de rekening van Afnemer, neemt Afnemer contact op met zijn bank, alvorens hij in contact treedt met Tyredating.


Dit aanbod valt onder wettelijke voorwaarden, voornamelijk die van het verbod van het verkopen met verlies.

Artikel 14 – Bandenverzekering en bijstand

Bij het bestellen van de dienst plus " Verzekering + Bijstand", erkent de klant kennis genomen te hebben van, en akkoord te gaan met, de algemene voorwaarden (instructies Inter Mutuelles Assistance)

 https://www.banden-popgom.be/upload/popgom/landing-page/nl_BE/banden-verzekering/Instructies-IMA-be-nl.pdf

Verzekering en bijstand worden geleverd door:

–Verzekeraar: IMA Assurances – Société Anonyme met een kapitaal van € 7.000.000, een bedrijf gereguleerd door de Code des assurances, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd 118 avenue de Paris - CS 40.000-79.033 Niort Cedex 9, ingeschreven in het Registre du Commerce et des Sociétés de Niort onder nummer 481 511 632
–Via : MARSH S.A.S. – Verzekering brokerage bedrijf - Société par Actions Simplifiée met een kapitaal van 5,807,566.00 euro - RCS Nanterre 572 174 415 - nummer ORIAS 07001037 - www.orias.fr - nummer intracommunautaire btw: FR 05572174415 - zetel: Tour Ariane - 5, Place des Pyramides - 92800 Puteaux

 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Afnemer verplicht zich de instructies en gebruiksvoorschriften omtrent de veiligheid, betrouwbaarheid, montage en opslag na te leven. Tyredating is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het verkeerd gebruik, opslaan of verkeerde montage van het product door afnemer.

Tyredating is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de normale slijtage, door ongevallen of onoplettendheid of door gebrekkig onderhoud of bewaking.

De informatie en illustraties op de Website zijn louter informatief. Ditzelfde geldt voor de technische informatie – ondermeer de informatie omtrent de prestaties van de producten – die op de producten vermeld staan. De verstrekte informatie is afkomstig van verschillende bronnen, zoals catalogi, persartikelen en etiketten van de producten. Tyredating heeft geen middelen om de juistheid van deze informatie te beproeven.  Afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen.

De op de Website vermelde leveringstermijn van vijf dagen is louter indicatief. Afnemer kan hieraan geen rechten ontlenen.

De op de Website vermelde voorraad is louter indicatief. Afnemer kan hier geen rechten aan ontlenen. De producten worden aangeboden naargelang de beschikbare voorraad.

Afnemer draagt het risico omtrent de compatibiliteit van de producten met zijn voertuig. Tyredating is hiervoor niet aansprakelijk.

 

Artikel 16 – Verwerking persoonsgegevens

U kunt de website www.popgom.be raadplegen zonder dat u enige persoonsgegevens behoeft prijs te geven. Tyredating heeft uw persoonsgegevens louter nodig op het moment dat u een bestelling plaatst op de website van Tyredating. De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn deze die u zelf opgegeven heeft om een bestelling te kunnen plaatsen. Het gaat hierbij om : voor- en achternaam, volledig adres, emailadres, telefoonnumer.

Tyredating respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming. Tyredating zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Alle door u aan Tyredating verstrekte persoonsgegevens kunt u inzien, wijzigen en verwijderen via uw account. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden of vragen heeft over (de verwerking van) uw persoonsgegevens, kunt u een brief schrijven naar 

Popgom Tyredating BE

Culliganlaan 1b

1831 Diegem 

- France, dan wel een e-mailbericht verzenden naar info@banden-popgom.be.

 

Afnemer geeft toestemming om zijn persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:

A. Om de bestelling uit te voeren, om afspraken met Afnemer te maken en om Afnemer van het verloop van zijn bestelling te informeren;

B. Om de Website te verpersoonlijken aan de hand van de voorkeuren van Afnemer;

C. Om aan Afnemer informatie te verstrekken over de ontwikkelingen van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Als Afnemer deze informatie niet langer prijs op stelt, kan Afnemer dat aan Tyredating doorgeven via info@banden-popgom.be.

D. Om voor Afnemer een account aan te maken. In deze account zullen persoonsgegevens worden bewaard, zodat Afnemer deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen;

E.  Om acties en prijsvragen te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op de marketingacties te meten.

Alle aan Tyredating verstrekte gegevens kan Afnemer inzien, wijzigen en verwijderen via de account van Afnemer. Met het oog op optimale gebruiksvriendelijkheid functioneert deze site met cookies. Het gebruik van cookies is niet verplicht en dient enkel om de reeds door u ingevulde persoonsgegevens niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw te moeten invoeren. U kan steeds het gebruik van cookies uitschakelen via uw internetbrowser. Cookies worden bewaard gedurende een periode van 30 minuten voor persoonlijke gegevens.

 

Artikel 17 – Copyright

Deze Website geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle woord- en beeldmerken worden door auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom beschermd en zijn de exclusieve eigendom van de betreffende uitgevers.

Elke kopie, reproductie, illustratie, aanpassing, verandering, wijziging, uitzending van de gedeeltelijke of gehele inhoud van de Website van Tyredating in het algemeen, door elke proces dan ook, of het nu aan haar behoort of aan een derde, is verboden met uitzondering van een unieke kopie op één enkele computer en is strikt voorbehouden aan het gebruik door de persoon die heeft gekopieerd.

De documenten op de Website mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, doorgegeven of verdeeld worden op welke wijze dan ook, behalve in het geval van een eenvoudige opname van de documenten voor persoonlijk gebruik en met niet commerciële doeleinden. De aanduidingen van handelsmerk en/of registratie dient Afnemer ongeschonden te laten. Het veranderen of wijzigen van deze documenten of hun gebruik voor een ander doel levert een schending van de eigendomsrechten van Tyredating, althans van derden op.


 

Artikel 18 – Disclaimer

De door Tyredating verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tyredating kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Tyredating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie.

In geval van besmetting (door een virus of andere) van het informatica materiaal van de bezoeker van de site(s) kan Tyredating hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Het is aan de gebruiker van de site(s) om al het mogelijke in het werk te stellen om zijn materiaal en gegevens te beschermen.

Tyredating aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Tyredating worden onderhouden en waarnaar op de website van Tyredating wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website van Tyredating.

Afnemer is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U bent verplicht aanwijzingen van Tyredating omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

Om via e-mail te corresponderen met Tyredating, dient de bezoeker de formulieren voor e-mail correspondentie in te vullen, zoals voorgesteld op de site www.popgom.be. De antwoorden gegeven op deze e-mails kunnen noch een bewijs vormen noch geassimileerd worden aan publicitaire, promotionele of handels activiteiten door Tyredating in de landen naar waar deze antwoorden worden verzonden.

 

Artikel 19 – Rechts- en forumkeuze

Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgische recht van toepassing.

Omtrent geschillen tussen partijen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst is de bevoegde rechter van de rechtbanken te Brussel bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen. 


 

De algemene voorwaarden is geactualiseerd sinds 23 Juni 2015.